Privacy Policy

Privacyverklaring

Dit is de Privacyverklaring van Kinderdagverblijf Pimmetje BV.

In deze verklaring staat vermeld hoe er omgegaan wordt met de persoonsgegevens die verstrekt worden aan de organisatie.

De AVG

De Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) heeft als doel mensen meer rechten te geven over de verwerking van hun persoonsgegevens door organisaties. Organisaties mogen daarom alleen nog persoonsgegevens van hun klanten en personeel vragen als zij daar een grondslag voor hebben. Het moet duidelijk omschreven staan waarom persoonsgegevens worden gevraagd en bewaard, en de opslag dient veilig te gebeuren.

Persoonsgegevens

Kinderdagverblijf Pimmetje verwerkt persoonsgegevens van personeel en klanten. Er worden alleen persoonsgegevens verwerkt die door de persoon zelf verstrekt worden in een email of die ingevuld zijn op één van onze formulieren. De informatie die gevraagd wordt is noodzakelijk om te voldoen aan de wetgeving en om een goede en veilige dienstverlening te kunnen garanderen.

Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die bij Pimmetje verwerkt wordt:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

 • BSN nummer
 • gezondheid
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt
Kinderdagverblijf Pimmetje verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • voor het opstellen van contracten.
 • voor communicatie en contact als dat nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 • voor het afhandelen van betalingen.
 • om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.
 • voor het adequaat kunnen handelen mocht een medische situatie zich voordoen.

Bewaartermijn

Kinderdagverblijf Pimmetje hanteert de wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens.
Dat betekent dat de gegevens van klanten 3 jaar na de beëindiging van de overeenkomst vernietigd worden. En personeelsgegevens worden 5 jaar na beëindiging van de overeenkomst vernietigd.

Delen van de persoonsgegevens met derden

Kinderdagverblijf Pimmetje verkoopt persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die persoonsgegevens in opdracht van de organisatie verwerken, wordt een bewerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. Kinderdagverblijf Pimmetje blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat een website op de computer, tablet of smartphone van een bezoeker kan plaatsen. De website van Kinderdagverblijf Pimmetje maakt gebruik van Analytische Cookies. Dit soort Cookies worden gebruikt om inzicht te krijgen hoe bezoekers een website gebruiken, zoals de duur van het bezoek en welke pagina’s het meeste worden bezocht. Met deze informatie is het mogelijk om de website te verbeteren. De cookies gebruiken geen persoonsgerichte gegevens. Er is daarom geen toestemming van de bezoeker van de website nodig.

Om het bezoek van de website te analyseren wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Gegevens worden anoniem verwerkt en worden niet voor advertentiedoeleinden gebruikt. Het delen van informatie is uitgezet.

Mochten mensen geen cookies willen, dan kan dat op elk gewenst moment aangegeven worden in de eigen browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Klanten en personeel hebben het recht om de eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebben ze het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van deze persoonsgegevens voor Kinderdagverblijf Pimmetje en hebben zij het rechtop gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat er een verzoek ingediend kan worden om de eigen persoonsgegevens waarover Pimmetje beschikt in een computerbestand naar degene of een door diegene genoemde organisatie, te sturen.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens kunnen gestuurd worden naar info@pimmetje.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de belanghebbende is gedaan, wordt gevraagd om een kopie van het identiteitsbewijs mee te sturen. Hierbij moet in deze kopie de pasfoto, paspoortnummer en BSN zwart gemaakt worden. Dit ter bescherming van de privacy. Er wordt zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek gereageerd. Kinderdagverblijf Pimmetje wil er tevens op wijzen dat er een mogelijkheid is om een klacht in de dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autorieti-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging

Kinderdagverblijf Pimmetje neemt de beveiliging van de persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als het idee ontstaat dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik kan contact opgenomen worden via info@pimmetje.nl.

Vanwege de gevoeligheid van de gegevens heeft Kinderdagverblijf Pimmetje ervoor gekozen om de BSN nummers niet digitaal op te slaan, maar alleen te bewaren in een papieren dossier die in een afsloten kast bewaard wordt.

Daarnaast staan de persoonsgegevens van klanten niet op een server of in de Cloud, maar op een vaste computer.

Pimmetje maakt gebruik van social media zoals Facebook en Instagram. Mochten er mensen herkenbaar zijn op gebruikte foto’s, dan wordt daar vooraf toestemming voor gevraagd.

De website van Kinderdagverblijf Pimmetje is beveiligd via HTTPS. Hiervoor is een SSL Certificaat geïnstalleerd. SSL is het meest gebruikte veiligheidsprotocol op het internet, herkenbaar aan de getoonde afbeelding van een hangslotje.

Functionaris Gegevensbescherming

Aangezien het niet tot de kernactiviteit van Kinderdagverblijf Pimmetje behoort om op grote schaal bijzondere persoonsgegevens te verwerken of op grote schaal individuen te volgen, is er geen Functionaris Gegevensbescherming aangesteld.