Oudercommissie

Oudercommissie

De oudercommissie bij Kinderdagverblijf Pimmetje vervult een belangrijke rol, zij vervullen de collectieve belangen van onze ouders. Acht ouders vormen samen de oudercommissie van kinderdagverblijf Pimmetje. De oudercommissie heeft als doel de collectieve belangen van de ouders en hun kinderen zo goed mogelijk te behartigen van zowel de dagopvang als de BSO. Ouders kunnen dus via de oudercommissie invloed uitoefenen op de kwaliteit en organisatie van de kinderopvang bij Pimmetje. De oudercommissie overlegt regelmatig met de directie over het beleid en de uitvoering daarvan. Daarbij geven zij gevraagd en ongevraagd advies over allerhande onderwerpen.

“De betrokkenheid van alle leden van de oudercommissie zorgt voor levendig debat over een verscheidenheid van onderwerpen waar je als ouder vaak niet bij stilstaat.
Het valt mij steeds op met hoeveel zorg en deskundigheid het team van Pimmetje beleid ontwikkelt en uitvoert. Maar ook, hoe de oudercommissie hierbij betrokken is. Kortom, weet wie de leden van de oudercommissie zijn, spreek ze aan en geef je mening. Pimmetje is van ons allemaal!”- Richard Brame

Oudercommissie en de wet

Kinderdagverblijf Pimmetje had al een oudercommissie voordat de Wet kinderopvang deze in 2005 verplicht stelde. Deze wet beschrijft op welke terreinen ouders adviesrecht hebben. Op de agenda van de oudercommissie komen de volgende onderwerpen dan ook regelmatig terug:

 • de kwaliteit van de opvang;
 • openingstijden;
 • prijswijzigingen;
 • voeding;
 • het pedagogisch beleid van de dagopvang, peuteropvang en de Naschoolse opvang en het algemene beleid op het gebied van veiligheid of gezondheid;
 • het beleid rond spel- en ontwikkelingsactiviteiten.

Concrete voorbeelden:

 • Elk jaar geeft de oudercommissie advies over de voorgenomen tariefwijziging.
 • We bespreken de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek en van de inspectiebezoeken van de GGD Leiden.
 • We geven advies bij het opstellen van een nieuw pedagogisch beleid.
 • We houden de vinger aan de pols als het gaat om wachtlijsten en personele bezetting.
 • En natuurlijk denkt de oudercommissie mee over de plannen van Pimmetje, bijvoorbeeld over de uitbreiding.

Vergaderingen

De oudercommissie vergadert zes á zeven keer per jaar, meestal op dinsdagavond. De directie van Pimmetje woont de vergaderingen om de keer bij. In principe zijn de vergaderingen openbaar. Als ouders die niet in de oudercommissie zitten hierbij aanwezig willen zijn, dan kan dat.

Medezeggenschap ouders

Meepraten over de opvang?
In de oudercommissie en de centrale ouderraad kun je meepraten over de opvang van je kind. Oudercommissies van bijna elke locatie zijn op zoek naar nieuwe leden, dus je bent van harte welkom!

Oudercommissie
De oudercommissie geeft advies op locatie en is hét aanspreekpunt voor ouders. Wil je meepraten over zaken als groepsregels, het pedagogisch werkplan of de inrichting van de locatie? Dan is de oudercommissie vast iets voor jou!

Centrale ouderraad
Per oudercommissie zit 1 lid in de centrale ouderraad. De centrale ouderraad behartigt de belangen op organisatieniveau en vergadert 4 x per jaar met de directeur van FloreoKids, bijvoorbeeld over voedingsbeleid of prijswijzigingen. Zo blijven oudercommissies op de hoogte van beleidsbeslissingen en kunnen ze de directeur adviseren.

Interesse?
Heb je interesse om op deze leuke manier bij de opvang van je kind betrokken te zijn?
Stuur dan een mail naar info@floreokids.nl.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het locatiehoofd.

Weten wat er speelt

We zouden het leuk vinden om wat vaker te horen wat er speelt onder ouders. We zijn geen belangenbehartiger van individuele ouders, maar we ontvangen wel graag signalen van dingen die misschien beter of anders kunnen. Spreek ons vooral aan, stuur een mail of kom eens naar een vergadering! Het mailadres is: oudercommissiepimmetje@gmail.com