Pedagogisch beleid van de kinderopvang

Download ons Pedagogisch beleid

In elk kinderdagverblijf gelden concrete regels en afspraken die moeten zorgen dat de kinderen zich veilig voelen en zich optimaal binnen hun eigen mogelijkheden kunnen ontwikkelen. Het pedagogisch beleid van kinderdagverblijf Pimmetje geeft inzicht in het hoe en waarom van de gemaakte afspraken. Het maakt het opvoedkundig handelen binnen de muren van kinderdagverblijf Pimmetje zichtbaar en toetsbaar. Het geeft de ouders de informatie die nodig is om tot een bewuste keus te komen met betrekking tot kinderopvang.

Het is een beleid in beweging; een samenspraak tussen de pedagogisch medewerkers en de ouders. Het zal geregeld een onderwerp van gesprek zijn, om zo tot een gedragen beleid te komen waar zowel ouders en pedagogisch medewerkers zich prettig bij voelen.

Bij Pimmetje wordt er groot belang gehecht aan het bieden van kwalitatief goede kinderopvang. Dit beleidsplan beschrijft hoe Pimmetje een continue kwaliteit wil kunnen waarborgen. Sinds februari 2006 is het kinderdagverblijf gecertificeerd volgens de ISO 9001. Hierdoor is het gegarandeerd dat het beschreven beleid jaarlijks getoetst wordt aan de werkelijke uitvoering en het beleid erop gericht is om de kwaliteit te blijven verbeteren.

Download hier het pedagogisch beleidsplan van de dagopvang van kinderdagverblijf Pimmetje.